Wiadomości

Unilever podejmie kolejne działania prospołeczne

Poniedziałek, 25 stycznia 2021
Unilever zadeklarował podjęcie szeregu kolejnych działań prospołecznych. Jednym z nich będzie osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z firmami, których właściciele lub osoby zarządzające pochodzą z grup niedostatecznie reprezentowanych. Unilever podejmie także działania w kierunku weryfikacji kwestii odpowiedniego wynagradzania* pracowników swoich bezpośrednich podwykonawców i dostawców towarów. Mają one objąć przede wszystkim kraje rozwijające się, takie jak Indie, Indonezja, Malezja, czy Wybrzeże Kości Słoniowej.
Budowa i wspieranie różnorodności

Różnorodność w miejscu pracy bezpośrednio wpływa na poprawę wyników finansowych, sprzyjając innowacyjności, kreatywności i empatii. Dlatego jednym z najważniejszych celów Unilever w zakresie działań prospołecznych jest zapewnienie różnorodności wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Firma, wdrażając nową strategię „Równość, włączenie i różnorodność” chce usunąć bariery i nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Uwzględnia ona wyrównywanie szans i zwiększanie możliwości dla osób z grup niedostatecznie reprezentowanych.

Jednym z celów strategii jest osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z dostawcami – małymi i średnimi firmami - których właścicielami lub menadżerami są kobiety, przedstawiciele mniejszości narodowych, osoby z niepełnosprawnościami oraz LGBTQI+. Poza współpracą, Unilever będzie wspierać partnerów w ramach nowego programu, zapewniającego dostęp m.in. do finansowania i możliwości nawiązywania kontaktów.

Unilever chce również wykorzystywać siłę swoich marek do stymulowania zmian. Firma zwiększy liczbę reklam, do których zaangażowane będą osoby z różnorodnych grup, zarówno na ekranie, jak i za kamerą, by pomóc zwalczać stereotypy i promować sposób reprezentowania ludzi, który w większym stopniu sprzyja ich włączeniu.

Podnoszenie standardów życia

Zapewnienie, że ludzie na całym świecie zarabiają kwotę pozwalającą im na godne życie, jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Pozwala to zapewnić odpowiedni poziom życia, umożliwiający spełnienie podstawowych potrzeb rodziny, takich jak dostęp do żywności, wody, zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkalnych, edukacji, opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków. Z drugiej strony, dzięki stymulowaniu wydatków konsumenckich, sprzyjaniu tworzenia miejsc pracy, wspieraniu małych firm, zmniejszaniu rotacji personelu, a także poprawie produktywności i jakości pracy, korzysta na tym cała gospodarka. A wszystko to tworzy korzystny cykl wzrostu gospodarczego.

Ambicją Unilever jest poprawa standardów życia wszystkich pracowników na całym świecie. W związku z tym firma zapowiedziała, że do 2030 r. zarobki każdej osoby dostarczającej towary i świadczącej usługi na rzecz firmy będą pozwalać na godziwy poziom życia jej i jej rodzinie. Obejmie to zwłaszcza pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji i rolnictwa. Firma deklaruje chęć współpracy z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia systemowej zmiany i globalnego przyjęcia praktyk związanych z godziwym wynagrodzeniem.

Jednocześnie do 2025 r. Unilever wesprze 5 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozwijania ich działalności poprzez dostęp do wiedzy, finansowania i technologii. MŚP, z którymi Unilever obecnie współpracuje, to często firmy detaliczne, prowadzące mniejszej lub średniej wielkości sklepy, czy też mikroprzedsiębiorcy oferujący swoje towary w sprzedaży ulicznej lub bezpośredniej. Zapewnienie im dostępu do narzędzi cyfrowych, usług finansowych oraz modeli publiczno-prawnych, wspierających przedsiębiorczość społeczną, ma pomóc im rozwijać ich działalność i zwiększać dochody.

Przygotowanie ludzi do pracy w przyszłości

Zmiany zachodzące w środowisku pracy wpływają na perspektywy zatrudnienia wielu osób. Obecnie wiele zawodów jest w trakcie gruntowych zmian, głównie pod wpływem cyfryzacji i automatyzacji. Unilever, będąc odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymywanie szans zatrudnienia, zapowiada działania przygotowujące pracowników i inne osoby spoza organizacji do zachodzących zmian społecznych i technologicznych.

W tym celu do 2025 r. firma deklaruje przekwalifikowanie wszystkich pracowników lub podniesienie ich kwalifikacji, aby zdobyli kompetencje niezbędne w przyszłości. Poza rozwojem umiejętności pracowników, do 2030 r. Unilever wprowadzi również nowe modele zatrudnienia i umożliwi pracownikom elastyczne formy zatrudnienia. Obejmą one m.in. umowy o pracę zapewniające dodatkowe świadczenia, takie jak na przykład urlopy na edukację lub przekwalifikowanie. Celem jest stworzenie środowiska, w którym docenia się otwartość i zdolność przystosowania się oraz które sprzyja rozwojowi talentów i wzmacnia odporność na zmiany rynkowe.

Ponadto Unilever do 2030 r. pomoże wyposażyć 10 milionów młodych osób w umiejętności niezbędne do wkroczenia na rynek pracy. Firma, wspólnie z partnerami pracuje nad LevelUp – platformą, która ułatwi młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego, umożliwi znalezienie stażu, czy zaoferuje pakiet szkoleń.

„Dwa największe zagrożenia, przed jakimi stoi obecnie świat, to zmiany klimatu i nierówność społeczna. Wydarzenia w minionym roku bez wątpienia doprowadziły do jeszcze większych podziałów. Należy zatem podjąć stanowcze działania na rzecz budowania społeczeństwa, które wspiera poprawę warunków bytowych, jest otwarte na różnorodność, pielęgnuje talenty i każdemu zapewnia jednakowe możliwości. Jesteśmy przekonani, że działania, do realizacji których się zobowiązaliśmy, uczynią z Unilever lepszą i silniejszą firmę, gotową na olbrzymie zmiany społeczne, których dzisiaj doświadczamy. Zmiany, które z pewnością będą przyspieszały. Bez zdrowego społeczeństwa nie można prowadzić zdrowego biznesu” – powiedział Alan Jope, dyrektor generalny Unilever.
* Wynagrodzenie otrzymywane za standardowy tydzień pracy, wystarczające na odpowiedni poziom życia pracownika i jego rodziny, obejmuje dostęp do żywności, wody, zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkalnych, edukacji, opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków.tagi: Unilever , działania prospołeczne , równość , różnorodność , ekonomia , wynagrodzenia , pracownik , przedsiębiorca ,