Wiadomości

Obroty towarowe handlu zagranicznego po 7 miesiącach 2020 r.

Środa, 16 września 2020
W lipcu br. kontynuowana była poprawa w sektorze przemysłowym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odczycie indeksu PMI wynoszącym wówczas 52,8 pkt. oraz 0,5-proc. wzroście (r/r) produkcji przemysłowej. Jakkolwiek powyższe nie w pełni zostało potwierdzone w wynikach eksportu towarów, który w lipcu zmniejszył się o 1,6% r/r (do ok. 19,6 mld EUR), to należy zaznaczyć, że redukcja ta była wyraźnie łagodniejsza niż w kwietniu i maju, kiedy to przekraczała 20%. O wynikach eksportu w lipcu w głównej mierze zadecydował 3,7-proc. spadek wywozu pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów. Mocniej w analizowanym miesiącu obniżył się import, tj. o 6,8% (do 18,6 mld EUR), co przełożyło się na poprawę salda obrotów o ponad 1 mld EUR.
W skali 7 miesięcy br. eksport towarów z Polski zmniejszył się w ujęciu rocznym o 6% r/r, do poziomu 129,6 mld EUR, a import był o 10% niższy i wyniósł 124 mld EUR. Łagodniejszy spadek eksportu zaowocował wyraźnym zwiększeniem nadwyżki wymiany – o prawie 5,5 mld EUR, do 5,6 mld EUR.

Eksport do UE27 wyniósł 95 mld EUR, czyli spadł o 7,5% r/r. Redukcje sprzedaży notowano do większości krajów UE, w tym do wszystkich kluczowych, tj. do Niemiec o 3,8%, Czech o 9,3% oraz Francji o 11,3%. Po stronie importu z UE notowano spadek w wysokości 12,5% (do 68,5 mld EUR), w efekcie czego dodatnie saldo poprawiło się do 26,5 mld EUR.

Zbliżony do średniego okazał się spadek sprzedaży do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) – o 6,2% (do 16,6 mld EUR), w tym do Wielkiej Brytanii o ok. 10%, Norwegii o ok. 9,5%, Kanady o ponad 30%. Niemniej zostało to złagodzone wzrostem wywozu m.in. do USA (o 2,2%) oraz Szwajcarii (o 6,3%). Import z tej grupy krajów spadł z kolei o 10,7% (do blisko 12,2 mld EUR), a dodatnie saldo wzrosło do 4,4 mld EUR.

Z powyższymi wynikami kontrastował niewielki, jakkolwiek wzrost, sprzedaży do krajów WNP, tj. o 0,8% (do 8,4 mld EUR). Wśród tej grupy wzrosty wywozu notowano m.in. na Ukrainę (o 2,1%), do Kazachstanu (o 58%) oraz Mołdawii (o ok. 12%). Niemniej w dużej części zostało to zniwelowane spadkiem sprzedaży do Rosji i Białorusi (po 3,2%). Import z tej grupy rynków był o ok. 23% niższy niż przed rokiem i wyniósł 8,7 mld EUR. W rezultacie deficyt obrotów został zredukowany do 0,3 mld EUR.

Na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się notowano 4,8-proc. wzrost sprzedaży, do 9,5 mld EUR. Szybko w omawianym okresie rosła sprzedaż m.in. do: Chin (o 16,6%), Turcji (o 8,9%) oraz Arabii Saudyjskiej (o ponad 70%). Niewielki, zaledwie 0,2-proc., wzrost notowano z kolei po stronie importu (do 34,5 mld EUR), w efekcie czego tradycyjnie głęboki deficyt z tą grupą krajów został zredukowany o ok. 355 mln EUR, do ok. 25 mld EUR.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów, spadki wywozu dotknęły wszystkie najważniejsze pozycje w naszym eksporcie, w tym: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części i akcesoria o 5,3%, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria o 1,6%, pojazdy nieszynowe i ich części i akcesoria o ok. 26% oraz meble, pościel, materace, lampy itp. o ok. 13%.

Z uwagi na nadal panującą pandemię oraz skutki z nią związane, w postaci m.in. niższego popytu zarówno zagranicznego, jak i krajowego, niższych inwestycji i większej niepewności, można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych przedsiębiorstw pozostanie ograniczona. Niemniej spodziewamy się, że skala tych ograniczeń będzie się zmniejszać. Wydają się to także potwierdzać poprawiające się wskaźniki nastrojów konsumentów i producentów oraz ostatnie odczyty wskaźnika PMI, zarówno w Polsce, jak i u naszych partnerów ze strefy euro, wskazujące na dość szybką odbudowę nastrojów w przetwórstwie przemysłowym.
źródło: gov.pltagi: obroty towarowe , handel zagraniczny , eksport , ekonomia , gospodarka ,