Kategorie produktów

Nowe kasy fiskalne

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 Autor: Joanna Kowalska, HURT & DETAL Nr 05/147. Maj 2018
Już niedługo czeka nas rzeczywistość z nowym typem kas filskanych – działających on-line, które będą rejestrowały kopię elektroniczną. Konieczność ich wprowadzenia przewidują nowe przepisy. Kogo obejmą? Jakie obowiązki czekają detalistów? Pytamy ekspertów o meritum zmian.
Okiem producenta

Piotr Chronowski
Za-ca Dyrektora Pionu Sprzedaży Dystrybucyjnej
ds. szkoleń i wsparcia technicznego urządzeń fiskalnych


Nowych przepisów, a właściwie jeszcze projektów tych przepisów w ostatnich miesiącach mamy wielki urodzaj. Jest projekt zmiany ustawy o VAT oraz Ustawy Prawo o Miarach, mamy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dla kas rejestrujących, mamy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw tzw. pakiet uszczelniający VAT. Mamy też plany projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Każdy ten dokument wprowadza coś nowego dla podatników stosujących kasy rejestrujące. Projekt zmiany ustawy o VAT oraz ustawy Prawo o Miarach wprowadza na nasz rynek możliwość stosowania kas on-line oprócz tradycyjnych kas z kopią papierową oraz kopią elektroniczną. Określa grupy podatników, którzy muszą u siebie zainstalować ten nowy typ urządzeń fiskalnych oraz wyznacza terminy, kiedy to mają zrobić. W myśl tego projektu to głównie usługodawcy, a nie detaliści będą musieli instalować tylko takie nowe kasy fiskalne. Taki obowiązek spotka m.in. gastronomię, warsztaty samochodowe i „oponiarskie”, fryzjerów, kosmetyczki, budowlańców, lekarzy, prawników oraz kluby fitness. W zakresie sprzedaży detalicznej towarów, objęta obowiązkiem jest tylko sprzedaż paliw. Dla pozostałych detalistów nie ma takich obowiązków, jest natomiast możliwość wyboru w przyszłości nowych kas fiskalnych typu on-line, już po zużyciu się obecnie używanych. Ustawa – po wejściu w życie – zabroni wymian pamięci fiskalnych w kasach z papierową kopią paragonu po ich zapełnieniu czy też awarii. Ten zapis dotknie wszystkich podatników. Zakup kas on-line dla sklepów pozostanie więc jedynie opcją, a nie obowiązkiem. Kasy z kopią elektroniczną pozostaną w sprzedaży aż do końca 2022 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju określa kryteria i warunki techniczne dla nowych kas on-line. Nakazuje, aby te kasy miały pamięć fiskalną jak obecnie, ale dużo większą, gdyż oprócz raportów dobowych będą do niej zapisywane również kwoty brutto każdego paragonu oraz wszelkie „zdarzenia” jakie miały miejsce w działaniu kasy. Takim zdarzeniem jest przegląd serwisowy, zmiana parametrów pracy itp. Kasy będą komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas zgodnie z narzuconym harmonogramem i przesyłać do niego wszystkie wystawione paragony, faktury, raporty dobowe i zdarzenia. Podatnik nie będzie musiał wypełniać zgłoszeń przed i po fiskalizacji kasy i wysyłać ich do właściwego Urzędu Skarbowego oraz występować do US o nadanie numeru ewidencyjnego kasy. Nowa kasa w momencie fiskalizacji prześle kompletne zgłoszenie o fiskalizacji i od razu otrzyma numer ewidencyjny. Kasa będzie drukowała każdy paragon fiskalny na papierze, aby kupujący miał dowód dokonania zakupu oraz dowód, że sprzedawca zarejestrował tę transakcję w kasie fiskalnej i odprowadzi od niej podatek. Kasy będą też mogły w przyszłości przesyłać e-paragony, ale taki e-paragon nie został obecnie dokładnie zdefiniowany. Podatnik nie będzie musiał za to drukować raportów fiskalnych dobowych – wystarczy, że codziennie na zakończenie pracy wykona go w sposób cyfrowy. Raporty miesięczne o okresowe drukowane jako podsumowanie (skrócone) będą dokumentami fiskalnymi. Na paragonie fiskalnym oprócz sprzedaży towarów klient będzie widział przyjęcie i rozliczenie zaliczki. Pojawi się na nim również rozliczenie opakowań zwrotnych oraz formy płatności – do tej pory te informacje drukowane były poza częścią fiskalną paragonu.

Obsługa kasy nie zmieni się zasadniczo, wszystkie nowe funkcje związane z operacjami online i wymianą danych z Repozytorium będą odbywać się automatycznie, nawet bez wiedzy użytkownika. Podatnik będzie musiał we własnym zakresie zapewnić komunikację kasy z Repozytorium. W zależności od kasy konieczne będzie łącze internetowe LAN, WLAN lub zasięg sieci GSM. Konieczność zapewnienia transmisji danych to właściwie jedyny problem, przed jakim może stanąć użytkownik nowego typu kasy. W większości przypadków dostęp do internetu nie będzie sprawiał problemów – zazwyczaj w postaci łącza stacjonarnego (sieć LAN) lub mobilnego (modemy GSM). Wystarczy odpowiednio skonfigurować taką siec oraz kasę i cały system będzie działał poprawnie. W miejscach, gdzie nie ma możliwości zapewnienia dostępu do internetu, brak linii telefonicznej/internetowej oraz brak zasięgu sieci GSM, podatnik musi wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zgodę na przesyłanie danych z kasy do repozytorium w niestandardowych odstępach czasowych. W określonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego czasie prawdopodobnie trzeba będzie przenieść kasę w miejsce, gdzie jest dostęp do internetu i przesłać dane. Koszty transferu danych ponosić będzie właściciel kasy.

Ceny nowych kas nie będą znacznie odbiegać od cen obecnie oferowanych modeli. Są droższe w wykonaniu, posiadają inne podzespoły, np. moduły szyfrujące czy też łącza internetowe, dlatego cena może się różnić w granicach 100-200 zł w zależności od modelu oraz opcji jego wyposażenia. Możliwa jest także modernizacja niektórych modeli obecnie stosowanych kas do wersji  „on-line”. Umożliwia to m.in. Program Novitus Online Ready, a wymiana w ramach programu kosztować będzie poniżej 500 zł. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością odczytania zawartości pamięci fiskalnej w kasie, wyrejestrowania jej w Urzędzie Skarbowym i przesłania do producenta na modernizację.

Dla podatników zobowiązanych na mocy projektowanej ustawy do wymiany obecnej kasy na kasę on-line, ustawodawca przewidział wsparcie finansowe w postaci nowego odliczenia 90% wartości ceny netto kasy (nie więcej niż 700zł) od podatku, lub zwrotu takiej kwoty podatnikowi, który nie jest płatnikiem VAT. Odliczenie to należy się każdemu, na wszystkie kupowane kasy on-line, również wówczas, gdy już kiedyż z takiego odliczenia skorzystał. Również nowi podatnicy, rozpoczynający działalność otrzymają takie odliczenie, jeśli zakupią nowy typ kasy fiskalnej.


Okiem prawnika

Agnieszka Bagieńska-Petryka, Radca prawny,
Petryka Kancelaria Prawna


W chwili obecnej istnieją dwa projekty ustaw zmieniających min. ustawę o VAT – każda odnosi się do wymogów stawianych paragonom w nieco inny sposób.

Z pierwszego projektu o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UA37 z wykazu prac legislacyjnych ) wynika iż w przypadku sprzedaży  na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP – faktura na rzecz takiego nabywcy może być wystawiona wyłącznie wtedy jeżeli paragon potwierdzający transakcję zawiera numer NIP nabywcy.

Sankcją za wystawienie faktury na podstawie paragonu nie zawierającego nr-u NIP nabywcy jest kara w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Zgodnie z powyższym  projektem zmiany ustawy o VAT (oraz innych ustaw) opisane wyżej przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Gdyby rzeczywiście te przepisy weszły w życie w projektowanym terminie, przedsiębiorcy którzy mają kasy starego typu  (tj. takie, których prefiks tzw. numeru unikatowego pamięci fiskalnej rozpoczyna się od litery innej niż C) nie mogliby umieszczać na paragonach numeru NIP klienta, zgodnie z § 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 Dzu 2013 poz 363.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wystawianie od razu klientowi faktury VAT – jednak może to nastąpić wyłącznie wtedy kiedy klient przed zakupem od razu poprosi o fakturę.

Jednocześnie istnieje drugi projekt zmian przepisów, również wprowadzający zmiany w  ustawie o VAT  - czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach (nr UA 35 z wykazu prac legislacyjnych), dotyczący tzw. kas on line  zgodnie z treścią którego kasa powinna zapewnić połączenie z Centralnym Repozytorium Kas oraz  przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Kwestią strategiczną jest czy rzeczywiście przepisy zmieniające ustawę o VAT przewidziane w projekcie nr UA37 zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 r. co z uwagi na stopień zaawansowania prac legislacyjnych wydaje się mało prawdopodobne.

Jeżeli zmiany przepisów wynikające z dwóch opisanych wyżej projektów weszłyby w życie w tym samym czasie nie będzie choćby teoretycznego ryzyka dwukrotnej wymiany kas fiskalnych, o czym ostatnio było bardzo głośno.

Do czasu rozstrzygnięcia powyższej kwestii przez ustawodawcę (w przypadku gdyby przepisy zobowiązujące sprzedawcę do umieszczania numerów NIP nabywcy na paragonie weszły w życie wcześniej niż pozostałe zmiany przepisów ustawy o VAT) - jeżeli przedsiębiorca posiada kasę bez możliwości umieszczania na paragonie numeru NIP kupującego –jego decyzja w kwestii ewentualnej wymiany kasy powinna zależeć od tego czy w najbliższej przyszłości będzie zobowiązany do kupienia kasy z funkcją on line – jeżeli tak to najbardziej rozsądnym rozwiązaniem będzie wystawianie klientom przez tzw. okres przejściowy tj. do momentu w którym będzie można kupić kasę z funkcją on line faktury VAT od razu przy transakcji  (użytkownik kasy przed każdą transakcją musiałby pytać klienta czy życzy sobie otrzymać fakturę) a następnie po zakupieniu kasy z funkcją on line – wystawianie klientom paragonów z numerami NIP.

materiały zebrała Joanna Kowalskatagi: kasy fiskalne,