Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.hurtidetal.pl

Wtorek, 30 sierpnia 2011
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.hurtidetal.pl (dalej „Serwis”) oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.
2. Serwis prowadzony jest przez Fischer Trading Group Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225098, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, (dalej „FTG”).
3. Serwis stworzony jest na potrzeby informacyjne oraz promocji produktów FMCG.
4. Usługi oferowane przez FTG za pośrednictwem Serwisu polegają na bezpłatnym udostępnieniu informacji prasowej oraz promocji produktów i usług.

ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

5. Z Serwisu może korzystać wyłącznie osoba pełnoletnia (dalej „Użytkownik”), która ma świadomość, iż na stronach Serwisu mogą znajdować się treści zawierające informację handlową nt. rynku napojów alkoholowych.
6. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu przez Użytkownika.
7. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność
8. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
9. Serwis jest aktywny siedem dni w tygodniu, od godziny 0.00 do godziny 24.00, z zastrzeżeniem okresowych przerw technicznych oraz awarii niezależnych od FTG. Dostęp do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt.5 Regulaminu, posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
10. Niektóre treści dostępne są wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu na zasadach określonych w pkt. 15 Regulaminu.
11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu: komputer osobisty, przeglądarka internetowa oraz dostęp do sieci Internet.
12. FTG nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
13. FTG nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza Serwisu odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. FTG nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
14. Ze względu na techniczne ograniczenia, FTG nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. FTG nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

15. W celu uzyskania dostępu do treści i usług oferowanych w Serwisie w zakładce „Strefa Kupca”, Użytkownik powinien zarejestrować się w ramach Serwisu. Treści umieszczone w zakładce „Strefa Kupca” przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
16. Rejestracja Użytkownika (przedsiębiorców) w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Serwisu.
17. Użytkownik (przedsiębiorca) zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów FTG.
19. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, ma na celu wyłonienie laureatów planowanych Akcji Marketingowych i wydanie nagród, i następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest FTG. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane z Serwisu. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA FTG

20. FTG prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże FTG nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również bezbłędnego ich funkcjonowania.
21. Użytkownik Serwisu używa formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
22. FTG nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści umieszczane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym i jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby w związku z tym nastąpić;
b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź też jego czasowej niedostępności;
c) przerwanie ciągłości funkcjonowania Serwisu lub niezachowanie pełnej funkcjonalności Serwisu.
d) aktualność, kompletność, dokładność, przydatność oraz prawdziwość zamieszczonych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
e) treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
23. FTG zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie;
b) czasowego zawieszania działania Serwisu;
c) trwałego wyłączenia Serwisu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej tego Serwisu, bez archiwizowania zamieszczonych tam treści;
d) pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z usług Serwisu poprzez zablokowanie dostępu do Serwisu lub usunięcie konta w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień, w przypadku złamania zasad Regulaminu. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody FTG.
24. FTG zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy FTG i innych Użytkowników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania będzie w takim przypadku uznana za naruszenie zasad Regulaminu.

PROCEDURA REKLAMACJI

25. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zakończenia funkcjonowania Serwisu.
26. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@hurtidetal.pl, i powinny zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
27. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w pkt. 25 i 26 będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia rozumianej jako zarejestrowanie w systemie informatycznym Serwisu.
28. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie zostanie przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. Rozpatrzenie reklamacji przez FTG jest ostateczne.
29. Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z  Akcją Marketingową prowadzoną za pośrednictwem Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. FTG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownicy Serwisu bezwarunkowo akceptują taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Serwisu.
31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011 r. do jego odwołania lub zmiany.
32. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@hurtidetal.pl.
33. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
34. Treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w Serwisie jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 r., Nr 90, poz.631 ze zm.). Żadna część Serwisu nie może być publikowana, zwielokrotniana czy w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody FTG. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie czy inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie w celu niekomercyjnym, dla użytku osobistego.
35. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody FTG na zasadach ogólnych.


tagi: regulamin , serwis , hurtidetal ,