Wiadomości

Henkel: Bardzo dobry początek roku obrotowego 2024

Piątek, 10 maja 2024
W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa Henkel odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 5,3 mld euro, osiągając znaczący 3-procentowy wzrost przychodów w ujęciu organicznym dzięki korzystnemu kształtowaniu się cen w obu sektorach biznesowych. W zakresie wielkości sprzedaży na poziomie Grupy, na którą nadal wpływają działania optymalizujące portfolio produktów w sektorze Consumer Brands, ponownie odnotowano wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. W ujęciu nominalnym sprzedaż spadła o 5,2% rok do roku, głównie na skutek sprzedaży działalności w Rosji i negatywnego wpływu zmian kursów wymiany walut.
– Mamy za sobą bardzo dobry początek roku. Dodatkowo udało nam się sfinalizować przejęcia Seal for Life Industries i Vidal Sassoon w Chinach wcześniej niż przewidywaliśmy, co jeszcze bardziej wzmocni naszą działalność – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. – Mając to na uwadze, w ubiegłym tygodniu znacząco podwyższyliśmy nasze prognozy przychodów z sprzedaży i zysków na 2024 r. Wyraźnie widać, że mamy jasną strategię, którą konsekwentnie wprowadzamy w życie. Realizujemy to, co obiecaliśmy i jesteśmy na dobrej drodze do dalszego rentownego wzrostu.

Organiczny wzrost sprzedaży odnotowany w pierwszym kwartale przez sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) był w dużej mierze pochodną znaczącego wzrostu w ujęciu organicznym osiągniętego w obszarze biznesowym Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej). Do bardzo wysokiego wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze Consumer Brands (marki konsumenckie) przyczyniły się wszystkie obszary biznesowe, w szczególności obszar Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów).

Wyniki sprzedaży Grupy

Przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły  5317 mln euro, co oznacza spadek w ujęciu nominalnym o 5,2% w stosunku do poziomu 5609 euro odnotowanego w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia aktywów) przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,0%. Czynnikiem odpowiadającym za znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie Grupy w ujęciu organicznym są ceny produktów. Efekt transakcji przejęć/zbycia aktywów był ujemy i zmniejszył przychody ze sprzedaży o 4.3%. Dodatkowo na skutek niekorzystnych zmian kursów wymiany walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 3,9%.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w regionie Europy wyniósł w pierwszym kwartale 2,5%. W regionie IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) sprzedaż wzrosła w ujęciu organicznym o 26,9%, natomiast w Ameryce Północnej odnotowano spadek o 3,0%, podobnie jak w Ameryce Łacińskiej, gdzie w porównaniu analogicznym okresem poprzedniego roku przychody ze sprzedaży obniżyły się w ujęciu organicznym o -2,7%. W regionie Azji i Pacyfiku organiczny wzrost sprzedaży osiągnął poziom 3,5%.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)

W pierwszym kwartale 2024 r. sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 2677 mln euro, co oznacza spadek w ujęciu nominalnym o 4,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym sprzedaż ukształtowała się na poziomie 2791 mln euro. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia aktywów) sprzedaż zwiększyła się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. o 1,3%. Poprawę odnotowano zarówno w zakresie cen produktów, jak i wielkości sprzedaży. Negatywny wpływ różnic kursowych na przychody ze sprzedaży wyniósł -3,8%. Dodatkowo przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 1,7% w wyniku zrealizowanych transakcji przejęć/zbycia aktywów.

Największy wkład w organiczny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale w sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) miał obszar biznesowy Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej), który odnotował znaczący wzrost na poziomie 3,7%. Wzrost ten był napędzany przez kategorie Automotive (produkty dla branży motoryzacyjnej) i Electronics (produkty dla przemysłu elektronicznego). Pozytywnie kształtowały się też wyniki działalności w segmencie Industrial (produkty dla klientów przemysłowych). Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku obszar biznesowy Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych) odnotował zasadniczo niezmieniony poziom przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym (-0,2%), do czego przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży. Sprzedaż w obszarze Packaging (opakowania) uległa zwiększeniu w związku z pojawieniem się pierwszych oznak poprawy popytu. W obszarze Consumer Goods (towary konsumpcyjne) nastąpił niewielki spadek względem bardzo dobrego wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w obszarze biznesowym Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wyniósł 0,3%, głównie dzięki większej sprzedaży w obszarze Construction (produkty dla branży budowlanej). Całościowy wynik obszaru General Manufacturing & Maintenance (produkcja ogólna i utrzymanie) był ujemny. Przyczyną tej sytuacji było przede wszystkim trudne otoczenie rynkowe.

Wyniki sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) kształtowały się różnie w zależności od regionu. Przychody ze sprzedaży w Europie zasadniczo spadły rok do roku, pomimo wzrostu w ujęciu organicznym osiągniętego w obszarze Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych). Podobnie wyglądała sytuacja w Ameryce Północnej, gdzie przy organicznym wzroście w obszarze Mobility & Electronics całościowe wyniki były niższe niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. W regionie IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży, do którego przyczyniły się wszystkie obszary biznesowe, generując kilkunastoprocentowe stopy wzrostu. W Ameryce Łacińskiej nastąpił spadek sprzedaży w ujęciu organicznym we wszystkich obszarach działalności. Z kolei w regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży zwiększyły się znacząco, głównie dzięki poprawie wyników w Chinach, której sprzyjają pierwsze oznaki stabilizacji otoczenia rynkowego po problemach obserwowanych w poprzednim roku.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie)

W pierwszym kwartale 2024 r. sektor biznesowy Consumer Brands (marki konsumenckie) osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 2605 mln euro, co oznacza spadek w ujęciu nominalnym o 6,0% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia aktywów) przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,2%. Należy zwrócić uwagę na bardzo dobry poziom cen w tym sektorze biznesowym w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. Wielkość sprzedaży nieznacznie się obniżyła, co jest w szczególności skutkiem działań podejmowanych w celu optymalizacji portfolio produktów. Wpływ zmian kursów walut i transakcji przejęć/zbycia aktywów na przychody ze sprzedaży był ujemny i wyniósł odpowiednio -4,0% i -7,2%.

Obszar biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) odnotował bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 4,6%. Wysoki wzrost w obszarze Laundry (środki piorące) był głównie pochodną dwucyfrowego wzrostu w kategorii Fabric Care (środki do pielęgnacji tkanin), natomiast w obszarze Home Care (środki czystości) wynikał przede wszystkim z dwucyfrowego wzrostu w kategorii Toilet Care (artykuły sanitarne do toalet) i istotnego zwiększenia sprzedaży w kategorii Dishwashing (środki do zmywania naczyń).

W obszarze Hair (produkty do pielęgnacji włosów) odnotowano bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 6,9%. Znaczny wzrost w obszarze produktów konsumenckich napędzała przede wszystkim kategoria Hair Styling (produkty do stylizacji włosów). Jednocześnie znacząco wzrosła w ujęciu organicznym także sprzedaż w kategorii produktów dla branży fryzjerskiej.

Pozostałe Obszary Biznesowe Consumer Brands odnotowały silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,4%.

Wyniki zrealizowane w analizowanym okresie przez sektor biznesowy Consumer Brands (marki konsumenckie) w poszczególnych regionach były niejednolite. W Europie w pierwszym kwartale roku mieliśmy do czynienia z bardzo silnym wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym, do którego przyczyniły się obszary biznesowe Hair (produkty do pielęgnacji włosów) i Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) . Jednocześnie w regionie Ameryki Północnej nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie ze względu na działania optymalizujące portfolio produktów wdrożone w obszarze biznesowym Laundry & Home Care. W regionie IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) odnotowano dwucyfrowy organiczny wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach biznesowych. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Łacińskiej był napędzany przez kategorię Hair (produkty do pielęgnacji włosów), zarówno w segmencie produktów konsumenckich, jak i produktów dla salonów fryzjerskich. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku pozostała na niezmienionym poziomie, przy korzystnym wpływie wyników w obszarze Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości).

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2023 r. w omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

Prognoza wyników Grupy Henkel

3 maja 2024 r. Henkel podwyższył prognozę wyników na rok obrotowy 2024 w stosunku do prognozy opublikowanej 4 marca 2024 r.

Na poziomie Grupy spodziewany jest wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,5%–4,5% w roku obrotowym 2024 (wcześniejsza prognoza: 2,0%-4,0%). W wypadku sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) prognoza organicznego wzrostu sprzedaży została utrzymana w przedziale 2,0–4,0%. Dla sektora Consumer Brands (marki konsumenckie) prognoza została zwiększona do 3,0%–5,0% (wcześniejsza prognoza: 2,0%–4,0%).

Według zaktualizowanej prognozy skorygowana rentowność sprzedaży (skorygowana marża EBIT) Grupy Henkel ukształtuje się w przedziale 13,0%–14,0% (wcześniejsza prognoza: 12,0%–13,5%). W odniesieniu do biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) obecnie przewiduje się, że skorygowana rentowność sprzedaży wyniesie od 16,0% do 17,0% (wcześniejsza prognoza: od 15,0% do 16,5%), a dla sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie) – od 12,0% do 13,0% (wcześniejsza prognoza: od 11,0% do 12,5%).

Według prognoz Henkel wzrost na poziomie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, przy założeniu kursów wymiany walut na niezmienionym poziomie, wyniesie między 15,0% a 25,0% (wcześniejsza prognoza: 5.0–20.0%).
Źródło: Henkel
Fot: mat. prasowetagi: Henkel , wyniki finansowe , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,