Regulamin

Regulamin

Środa, 09 marca 2022
Regulamin portalu www.hurtidetal.pl


                    I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego www.hurtidetal.pl (dalej jako: „Portal”) oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2.  Portal prowadzony jest przez Fischer Trading Group Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225098, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, (dalej jako: „FTG”, lub „Operator Portalu”).

3.  Poza wyżej wymienionymi zdefiniowanymi pojęciami, określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

1.      Użytkownik – każda osoba korzystające z funkcjonalności Portalu.

2.      Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.

3.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z FTG czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.      FMCG – sektor dóbr „szybkozbywalnych”;

5.      Partner – każda podmiot współpracujący z FTG na podstawie stosownej umowy;

6.      Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony oraz zawierający informacje o wykorzystywanych w Portalu plikach cookie, znajdujący się pod adresem: (LINK)

7.      E-wydanie – elektroniczna wersja miesięcznika Hurt & Detal, dostarczana E-prenumeratorom.

8.      E-prenumerator – użytkownik, który za pomocą formularza lub w inny sposób wykaże chęć otrzymywania E-wydania droga elektroniczną.

4.  Portal stworzony jest na potrzeby informacyjne oraz promocji Partnerów i produktów FMCG.

5.  Usługi oferowane przez FTG za pośrednictwem Portalu polegają na bezpłatnym udostępnieniu informacji prasowej, E-wydania oraz promocji produktów i usług.

6.  Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik proszony jest o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.

7.  Z Operatorem Portalu można skontaktować się za pośrednictwem:

e-mail: kontakt@hurtidetal.pl;

listownie: ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa.

8.  Celem funkcjonowania Portalu jest:

1.      rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Operatora tj. działalności wydawniczej, promocji produktów i usług, informacji o organizowanych wydarzeniach;

2.      umożliwienie dokonywania elektronicznej rejestracji na wydarzenia organizowane przez Operatora Portalu za pomocą formularza zgłoszeniowego;

3.      prowadzenie bazy danych Użytkowników (Subskrybentów) usługi Newsletter;

4.      rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Operatora Portalu i jego Partnerów w formie usługi Newsletter;

5.      umożliwienie E-prenumeratorom otrzymywania bezpłatnego E-wydania.

9.  Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora Portalu określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10.  Postanowienia Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11.  Operator Portalu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.

12.  Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Portalu przysługują wyłącznie Operatorowi Portalu, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13.  Żadna informacja zamieszczona w Portalu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

                  II.           ZASADY DOSTĘPU DO PORTALU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.Operator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści, w szczególności ograniczając lub wyłączające publikację określonych treści z Portalu. Użytkownik ma świadomość, iż na Portalu mogą znajdować się treści zawierające informację handlową nt. rynku napojów alkoholowych.

2.Korzystanie z Portalu jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację jego Regulaminu przez Użytkownika.

3.Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4.Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Portalu oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.

5.Portal jest aktywny siedem dni w tygodniu, od godziny 0.00 do godziny 24.00, z zastrzeżeniem okresowych przerw technicznych oraz awarii niezależnych od FTG. Dostęp do Portalu, posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.

6.Niektóre treści dostępne są wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy dokonają rejestracji w ramach Portalu na zasadach określonych w pkt. IV ust. 2 Regulaminu.

7.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Portalu: komputer osobisty, przeglądarka internetowa oraz dostęp do sieci Internet.

8.FTG nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu.

9.FTG nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Portalem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Portalu. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza Portalu odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika. FTG nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

10.  Ze względu na techniczne ograniczenia, FTG nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. FTG nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

11.  Stosowane przez Operatora Portalu systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Korzystając z Portalu Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

1.      możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

2.      obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;

3.      obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;

4.      możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

5.      możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).

6.      sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

7.      możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

12.  Operator Portalu zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.  Dokonanie rejestracji na wydarzenia organizowane przez Operatora Portalu jest możliwe przez wypełnienie formularza udostępnianego w Portalu zgodnie z indywidualnymi warunkami organizacji danego wydarzenia przedstawionymi do akceptacji Użytkownikom przy formularzu rejestracyjnym.

14.  Użytkownik zobowiązany jest do wstrzymania się od przesyłania jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszać dobra osobiste osób trzecich lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści bezprawne), za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez Operatora Portalu.

 

                III.           SUBSKRYPCJA USŁUGI NEWSLETTER I E-WYDANIE

 

1.Usługa Newsletter oraz E-wydanie jest dobrowolną, bezpłatną i bezterminową usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE polegającą na przesyłaniu subskrybentom E-wydania, informacji związanych z działalnością Operatora Portalu i jego partnerów związanych z handlem detalicznym i hurtowym, a także szeroko rozumianym sektorem dóbr „szybkozbywalnych” (FMCG).

2.Subskrypcja usługi Newsletter oraz E-wydanie dostępna jest dla każdego Użytkownika, który dokona rejestracji na stronach Portalu poprzez podanie swojego adresu e-mail, kliknięciu w opcje zapisu, a następnie potwierdzenie wpisanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

3.Rejestracja w usłudze Newsletter oraz E-wydanie oznacza akceptację treści Regulaminu i zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

4.W momencie poprawnej rejestracji w usłudze Newsletter oraz E-wydanie Operator Portalu rozpoczyna świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE – zawarcie umowy o świadczenie usługi.

5.Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zakończyć subskrypcję usługi Newsletter oraz E-wydanie poprzez wpisanie użytego adresu e-mail do opcji wypisania się na stronach Portalu lub poprzez kliknięcie opcji „Wypisz się” w treści każdej przesłanej wiadomości.

6.Operator Portalu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:

1.      Operator Portalu stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

2.      Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Operatora Portalu w Regulaminie,

3.      Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania funkcjonalności bądź usług Portalu przez Operatora Portalu, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

4.      Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

               IV.           REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1.W celu uzyskania dostępu do pełnych treści i usług oferowanych w Portalu, Użytkownik powinien zarejestrować się tj. utworzyć konto w ramach Portalu.

2.Rejestracja Użytkownika w ramach Portalu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Portalu.

3.Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

4.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów FTG.

5.Informacje dot. przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników znajdują się w  zakładce Polityka Prywatności.

 

                  V.           WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 

1.    Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, znaków towarowych, bazy danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od/i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do FTG lub/i do podmiotów współpracujących z FTG i podlegają ochronie prawnej. Portal jest dostępny jako całość i jako całość stanowi utwór, do którego wszelkie prawa przysługują FTG. FTG podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Portalu, kontroli sposobu korzystania z Portalu, jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Portalu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych FTG kontroluje sposób korzystania z Portalu, w tym korzystanie z Portalu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych Portalu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Portalu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw FTG. Korzystanie z Portalu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.

2.    Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie V.1 powyżej, dotyczy w szczególności:

a.      utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b.      baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c.      znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d.      nazw domen internetowych;

e.      innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3.    Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów, w szczególności:

a.      użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda FTG (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

b.      poza przypadkami określonymi w punkcie V ust. 3 a) powyżej, bez wyraźnej zgody FTG (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:

                                       i.           w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

                                     ii.           w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

                                   iii.           w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

                                    iv.           w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

                                      v.           w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4.    w celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym punkcie, FTG zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.

5.    Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie V.3 lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z FTG.

6.    Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody FTG, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu WP może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw FTG lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu FTG, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

               VI.            OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA FTG

 

1.    FTG prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże FTG nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Portalu, jak również bezbłędnego ich funkcjonowania.

2.    Użytkownik Portalu używa formularza zgłoszeniowego dostępnego w Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3.    FTG nie ponosi odpowiedzialności za:

a.      treści umieszczane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym i jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby w związku z tym nastąpić;

b.      jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu bądź też jego czasowej niedostępności;

c.      przerwanie ciągłości funkcjonowania Portalu lub niezachowanie pełnej funkcjonalności Portalu.

d.      aktualność, kompletność, dokładność, przydatność oraz prawdziwość zamieszczonych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

e.      treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

4.    FTG zastrzega sobie prawo do:

a.      zmiany funkcjonalności Portalu w każdym czasie;

b.      czasowego zawieszania działania Portalu;

c.      trwałego wyłączenia Portalu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej tego Portalu, bez archiwizowania zamieszczonych tam treści;

d.      pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z usług Portalu poprzez zablokowanie dostępu do Portalu lub usunięcie konta w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień, w przypadku złamania zasad Regulaminu. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Portalu bez uprzedniej zgody FTG.

e.      FTG zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy FTG i innych Użytkowników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania będzie w takim przypadku uznana za naruszenie zasad Regulaminu.

 

             VII.           PROCEDURA REKLAMACJI

 

1.  Wszelkie reklamacje związane z działaniem Portalu powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zakończenia funkcjonowania Portalu.

2.  Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@hurtidetal.pl, i powinny zawierać co najmniej:

a.      dane tożsamości Użytkownika;

b.      adres e-mail

c.      temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

d.      okoliczności uzasadniające reklamację;

e.      dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

3.  Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Operator Portalu może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4.  Operator Portalu może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a.      reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

b.      reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

c.      reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

5.  Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w pkt. VII ust. 1 i 2 będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia rozumianej jako zarejestrowanie w systemie informatycznym Serwisu.

6.  Operator Portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt VII ust. 5 Regulaminu, o nie więcej niż 30 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Operatora Portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator Portalu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

7.  Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie zostanie przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. Rozpatrzenie reklamacji przez FTG jest ostateczne.

8.  Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z Akcją Marketingową prowadzoną za pośrednictwem Portalu.

9.  Informujemy, że Konsument posiada możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Operatora Portalu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Operatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Operatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

10.  Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823 z późn. zm.) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11.  Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b.      Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.

c.      Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.      Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

           VIII.            ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA z PORTALU

 

1.  Niniejsze Zasady korzystania z Portalu www.hurtidetal.pl wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Portalu.

2.  FTG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany) na Portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

3.  Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.

 

               IX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  FTG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownicy Serwisu bezwarunkowo akceptują taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Portalu.

2.  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu do jego odwołania lub zmiany.

3.  Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@hurtidetal.pl.

4.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.  Treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w Portalu jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 r., Nr 90, poz.631 ze zm.). Żadna część Portalu nie może być publikowana, zwielokrotniana czy w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody FTG. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie czy inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie w celu niekomercyjnym, dla użytku osobistego.

6.  W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej FTG na zasadach ogólnych.

7.  Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu jest prawo polskie.

 

 

tagi: hurtidetal.pl , hurtidetal , portal , fmcg , food , news , retail , regulamin ,