Regulamin

Regulamin krzyżówki

Środa, 18 maja 2016
Zasady funkcjonowania krzyżówki w miesięczniku Hurt & Detal - regulamin.


REGULAMIN KRZYŻÓWKI PUBLIKOWANEJ NA ŁAMACH
MIESIĘCZNIKA HURT & DETAL

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KRZYŻÓWEK
1.1. Organizatorem akcji typu krzyżówka zwanej dalej Krzyżówką, jest: Fischer Trading Group Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-112, ul. Bagno 2 lok. 218, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225098 NIP: 712-290-97-55, zwana dalej FTG.
1.2. Krzyżówki organizowane przez FTG będą publikowane na łamach pism wydawanych przez FTG lub na stronach internetowych należących do FTG.
1.3. Krzyżówki będą organizowane przez FTG na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Krzyżówki będą trwały w okresie każdorazowo określonych w danym ogłoszeniu, określającym także zasady ich przeprowadzania.
1.4. Krzyżówki odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE
2.1. W Krzyżówce mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami FMCG – zwani dalej Uczestnikami.

3. PRZYSTĄPIENIE DO KRZYŻÓWKI
3.1. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Krzyżówce poprzez jej właściwe wypełnienie i przesłanie rozwiązania (hasła) pod adres mailowy wskazany w treści ogłoszenia. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Krzyżówki opublikowane w treści ogłoszenia tej Krzyżówki i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Krzyżówki, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

4. ZASADY KRZYŻÓWKI
4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Krzyżówce są jedynymi dokumentami określającymi zasady Krzyżówki, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Krzyżówki.
4.2. Krzyżówki, organizowane przez FTG są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu urozmaicenie pisma, wyjście naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz dodatkowa promocję pism wydawanych przez FTG.
4.3. Wyniki Krzyżówki wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez FTG w sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danej Krzyżówce.

5. LAUREACI
5.1. Pierwszych pięciu Uczestników, którzy prześlą właściwe rozwiązania krzyżówki na adres redakcyjny: konkurs@hurtidetal.pl otrzyma nagrody rzeczowe szczegółowo opisane przy każdej krzyżówce. Decyduje kolejność przesłania odpowiedzi.
5.2.Informacja o laureatach krzyżówki publikowana jest na łamach miesięcznika Hurt & Detal.
5.3. FTG skontaktuje się ze zwycięzcami każdej Krzyżówki telefonicznie lub wyślę wiadomość mailową z informacją o nagrodzie i sposobie jej odbioru / dostarczenia. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danej Krzyżówki swoich danych osobowych określonych przez FTG, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 9.4 Regulaminu.
5.4. W przypadku, gdy FTG z przyczyn niezależnych nie będzie mógł skontaktować się z potencjalnym laureatem nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

6. NAGRODY
6.1. Każdorazowo nagrody w danej Krzyżówce, zarówno ich rodzaj jak i ilość prezentowane będą w ogłoszeniu o danej Krzyżówce.
6.2. Nagrody są fundowane przez producentów sektora FMCG, zwanych dalej Fundatorami.
6.3. Nagrody są przekazywane Laureatom bezpośrednio przez Fundatorów i na ich koszt, bez pośrednictwa FTG.
6.4. Wysyłka nagród, wygranych w Krzyżówce, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania FTG danych osobowych Laureatów. Fundator zostanie poinformowany o Laureatach.
6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
6.6. Lista zwycięzców (imię nazwisko, nazwa sklepu oraz miejscowość) może zostać opublikowana w czasopiśmie lub Internecie na stronie czasopisma, które opublikowało Krzyżówkę, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do krzyżówki i podając swoje dane.
6.7. FTG w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o nie mniejszej wartości.

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości funkcjonowania krzyżówek powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele FTG.
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez FTG wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z Krzyżówkami będą przyjmowane przez FTG wyłącznie w formie pisemnej, na adres FTG w terminie 30 dni od daty opublikowania Krzyżówki.
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres sklepu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele FTG.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronach internetowych czasopisma publikującego Krzyżówkę oraz w siedzibie FTG.
9.2. Na życzenie uczestnika Krzyżówki, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, FTG  prześle kopię Regulaminu Krzyżówki.
9.3. W przypadku, gdy Uczestnik Krzyżówki podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez FTG za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, FTG może zawiadomić Uczestnika Krzyżówki – telefonicznie lub poprzez mail o tym fakcie, z zażądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli uczestnik Krzyżówki nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.
9.4. FTG informuje, iż dane osobowe uczestników Krzyżówki tj. imię, nazwisko, adres sklepu będą przetwarzane przez Organizatora Krzyżówki wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Krzyżówki oraz przekazania laureatom nagród rzeczowych przez Fundatora. Uczestnikowi Krzyżówki przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Krzyżówce nagród. Dane osobowe uczestników Krzyżówki będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. FTG informuje, iż dane osobowe laureatów Krzyżówki mogą zostać opublikowane na stronach internetowych FTG lub/oraz w miejscu publikacji danej Krzyżówki (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników). Dane osobowe uczestników Krzyżówki mogą być przekazane fundatorom nagród w danej Krzyżówce w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Krzyżówki, w tym z ogłoszenia o danej Krzyżówce.
9.5. Biorąc udział w Krzyżówce uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.6. FTG nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.8. FTG przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.03.2011 roku

tagi: krzyżówka , hurtidetal ,