Wiadomości

Global Cosmed przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023

Wtorek, 17 listopada 2020
Zarząd Global Cosmed S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej na lata 2020-2023 – poinformowała spółka w komunikacie.
Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki dywidendowej na lata 2020-2023, Zarząd Spółki, będzie corocznie wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości nie niższej niż 35% skonsolidowanego zysku netto.

Jak czytamy dalej w komunikacie spółki, Zarząd w swojej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie:
  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Global Cosmed,
  • politykę akwizycyjną prowadzoną przez Spółkę i dostępne w związku z tym finansowanie,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Global Cosmed uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,
  • wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,
  • zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Global Cosmed, w szczególności umów kredytowych,
  • wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych,
  • optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed,
  • kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi.
Zarząd Global Cosmed informuje również, iż nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej w Spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno- finansowymi Spółki.

Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, podejmuje każdorazowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku – czytamy w komunikacie.tagi: Global Cosmed , Grupa Kapitałowa Global Cosmed , polityka dywidendowa , ekonomia , finanse , rynek FMCG , drogeria , kosmetyki , sprzedaż , handel , konsument , giełda ,