Gospodarka

Pomimo pandemi Polski eksport jest na plusie

Czwartek, 14 maja 2020
Obroty towarowe handlu zagranicznego* w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 254,9 mld PLN w eksporcie oraz 251,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,5 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. eksport wzrósł o 0,6%, a import spadł o 0,4%. – wynika z danych GUS.
Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca br. szeregu ograniczeń na terenie Polski związanych z COVID-19 to nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych z zagranicą. Granice dla przepływu towarowego były i są otwarte. W danych za marzec, odnotowano spadek obrotów w statystyce towarowej handlu zagranicznego, tzn. w eksporcie o 5,6%, a w imporcie o 2,5% w stosunku do marca ub. roku.

Dynamika z naszym głównym partnerem handlowym Niemcami w marcu w eksporcie, jak i w imporcie obniżyła się w porównaniu z marcem ub. r., wyniosła odpowiednio 97,8% i 93,0%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 65,9 mld USD, a import 65,0 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,5%, a w imporcie o 2,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 0,3 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 59,9 mld EUR, a import 59,0 mld EUR (wzrost w eksporcie o 1,7%, a w imporcie o 0,7%). Dodatnie saldo wyniosło 0,9 mld EUR, w styczniu - marcu ub.r. minus 0,8 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów**

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,5% (w tym UE 73,5%), a w imporcie – 65,3 % (w tym UE 55,4%), wobec odpowiednio 88,0% (w tym UE 74,8%) i 66,9% (w tym UE 57,0%) w styczniu – marcu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środ-kowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9%, a w imporcie 7,6%, wobec odpowiednio 5,4% i 7,6% w analogicznym okresie ub.r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 48,5 mld PLN (minus 12,6 mld USD, minus 11,4 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4,2 mld PLN (minus 1,1 mld USD, minus 1,0 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 56,2 mld PLN (14,6 mld USD, 13,2 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 48,1 mld PLN (12,5 mld USD, 11,3 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W I kwartale br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Stanów Zjednoczonych i Czech, a importu – z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Chin oraz Rosji.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,4%), a importu ogółem – 64,1% (wobec 64,0% w styczniu – marcu 2019 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 p. proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie o 1,1 p. proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 16,2 mld PLN (4,2 mld USD, 3,8 mld EUR) wobec 13,6 mld PLN (3,6 mld USD, 3,1 mld EUR) w styczniu - marcu 2019 r.

Import według kraju wysyłki ogółem i według grup krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 185,3 mld PLN, w tym z UE – 167,7 mld PLN, wobec odpowiednio 187,7 mld PLN, w tym z UE 169,1 mld PLN w analogicznym okresie 2019 roku.

Import według kraju wysyłki – według krajów

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,2 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,0 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

W okresie styczeń – marzec br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu       z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost w połowie sekcji towarowych.

W eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 17,1%), olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 10,7%), chemii i produktów pokrewnych (o 8,2%), żywności i zwierząt żywych (o 7,3%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 1,4%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 19,2%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 29,4%) żywności i zwierząt żywych (o 8,8%), chemii i produktów pokrewnych (o 8,2%), napojów i tytoniu (o 5,2%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 2,4%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 27,1%) w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 8,8%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,7%).

UWAGA. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.
*  Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
**  Struktura i dynamika Unii Europejskiej za styczeń – marzec 2019 podane są w zakresie rzeczywistym, tj. dane UE zmniej-szono o obroty Wielkiej Brytanii.
Źródło: GUStagi: gospodarka, wymiana handlowa, eksport, import, ekonomia, finanse,