Złoty Paragon

Regulamin konkursu „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018”

Czwartek, 11 stycznia 2018
Regulamin konkursu „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/218 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000225098, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa w okresie od dnia 12 stycznia 2018 roku do 24 maja 2018 roku.
1.3. Badanie konsumenckie przeprowadzone zostanie przez trnd Polska, zwanej dalej „trnd”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć firmy - zwane dalej „Uczestnikiem”, które działają na terenie RP, są producentami, wyłącznymi dystrybutorami lub bezpośrednimi importerami artykułów FMCG.
2.2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie produkty INNOWACYJNE związane z rynkiem FMCG – zgodnie z kategoriami określonymi w części III Regulaminu.
2.3. Przez produkt INNOWACYJNY rozumiany jest:
                - produkt, którego premiera rynkowa miała miejsce w roku 2017;
                - jest nowy lub istotnie ulepszony z punktu widzenia jego charakterystyki funkcjonalnej, a w szczególności udoskonalony w zakresie charakterystyki technicznej lub zastosowanych do jego wytworzenia składników, materiałów;
                - został udoskonalony pod kątem ułatwionego i przyjaznego korzystania z produktu przez konsumenta lub stworzony/zmieniony w zgodzie z jego potrzebami. 
2.4. Z udziału w Konkursie wyłączone są produkty będące marką własną sieci handlowych.
2.5. Do jednej kategorii można zgłosić tylko jeden produkt lub jedną tożsamą linię produktową o tej samej gramaturze bez rozróżnień na warianty smakowe, kolorystyczne.
2.6. Jeden produkt można zgłosić maksymalnie do dwóch wybranych kategorii określonych w regulaminie Konkursu.
2.7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy kategorii określonych w pkt. III, przypisania zgłoszonego produktu do innej kategorii a także jego usunięcia, jeżeli wynika to ze zbyt małej liczby zgłoszeń do danej kategorii.
2.8. Produkt może zostać zgłoszony do konkursu w imieniu producenta, czy dystrybutora przez osoby trzecie (np. współpracujące agencje PR) - jedynie po skutecznym dostarczeniu do Organizatora Konkursu drogą mailową, pocztową lub faxem pisemnej zgody firmy posiadającej wyłączne prawa do rozporządzania produktem i tym samym zgłoszenia go do Konkursu.
2.9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora Konkursu:
www.zlotyparagon.pl lub www.hurtidetal.pl, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 18 lutego 2018 roku. W formularzu należy podać następujące informacji:
a) Dane identyfikujące Uczestnika oraz osobę zgłaszającego;
b) Nazwa i opis produktu z naciskiem na charakterystykę Innowacyjności produktu.
c) Kolorowe zdjęcie zgłaszanego produktu (wymagania techniczne: białe, jednolite tło, plik *.psd, *.tiff oraz *.jpg, rozdzielczość 300 dpi)
d) Logo marki i logo produktu - na wezwanie organizatora Konkursu w chwili zakwalifikowania produktu do udziału w Konkursie.
2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii internetu, czy z winy Uczestnika.
2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.12. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do dnia 15 lutego 2018 roku. Stosowna informacja powinna zostać przesłana na mail:
innowacja@hurtidetal.pl oraz potwierdzona kontaktem telefonicznym u Organizatora.
2.13. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na publikację informacji związanych ze zgłoszonym produktem – w szczególności: zdjęcia produktu, logo producenta, logo marki (produktu) oraz opisu - na stronach internetowych i fanpage’u facebooka i innych serwisach internetowych Organizatora oraz w drukowanym wydaniu miesięcznika Hurt & Detal.
2.14. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora firmie trnd informacji związanych ze zgłoszonym produktem – w szczególności: zdjęcia produktu, logo producenta, logo marki (produktu) oraz opisu, w celu przeprowadzenia badania konsumenckiego a także opublikowania wyników Konkursu we wszelkich elektronicznych, internetowych i drukowanych materiałach promujących Konkurs.
2.15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
2.16. Organizator i trnd zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ponoszą samodzielną odpowiedzialność za podjęte w tym względzie działania lub za ich zaniechanie.
2.17. Zgłoszenia i udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.18. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.


III. KATEGORIE KONKURSOWE

1. NOWE TRENDY
2. ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY KONSUMENTA
3. SKŁAD, SMAK, ZAPACH
4. OPAKOWANIE

IV. ETAPY KONKURSU

Etap I: Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu (od 12 stycznia 2018 do 18 lutego 2018).
Etap II: Kapituła konkursu dokonuje przeglądu wszystkich zgłoszonych produktów innowacyjnych i wybiera do kolejnego etapu 15 najlepszych innowacji w każdej z 4 kategorii.
Etap III: trnd przeprowadza badanie opinii konsumentów zgodnie z metodologią opisana w pkt. V i przekazuje raport z wynikami do Organizatora do dnia 20 kwietnia 2018 roku
Etap IV: Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku podczas uroczystej gali rozdania nagród.

V. METODOLOGIA BADANIA

Metodologia badania konsumenckiego: Na platformie internetowej dostępnej pod adresem
www.trnd.pl będzie opublikowana ankieta dla osób fizycznych, zarejestrowanych jako uczestnicy platformy. Do procesu rejestracji jak i oddania głosów uprawnione będą wszystkie osoby, które spełniają warunki regulaminu uczestników platformy, są osobami pełnoletnimi i będą posiadać wyłącznie jedno konto na platformie trnd.pl. Każdy z głosujących może oddać swój jeden głos lub głos i uzasadnienie indywidulanej decyzji w każdej z 4 kategorii Konkursu. Głosy zliczane są automatycznie, nie podlegają moderacji, a po zakończeniu głosowania przekazane do Organizatora bez ich upubliczniania do czasu ogłoszenia po uroczystej Gali przyznania nagród w Konkursie, która to odbędzie się 24 maja 2018 roku.


VI. PRAWO WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

6.1. Laureatom, których produkty zwyciężyły w poszczególnych kategoriach i otrzymały prestiżowe statuetki, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018”.
6.2. Laureatom, których produkty zajęły miejsce drugie lub trzecie w poszczególnych kategoriach, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018”.
6.3. Uczestnicy zobowiązują się, że znak „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018” będzie przez nich używany wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.
6.4. Prawo do wykorzystywania znaków „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018” i „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w sekretariacie redakcji oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu:
www.zlotyparagon.pl.
7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
innowacja@hurtidetal.pl.
7.4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie.
7.5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Konkursu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku „Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018” i znaku „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Innowacja – Nagroda Konsumentów 2018”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2018 roku.

tagi: regulamin , konkurs , złoty , paragon , 2018 , innowacje , konsumenci ,