Gospodarka

Środki z KPO wzmocnią sektor HoReCa

Wtorek, 14 maja 2024
Pozytywna opinia Rady Unii Europejskiej w sprawie odblokowania dla Polski środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy zbiega się w czasie z 20. rocznicą naszego członkostwa w UE. Mamy zatem podwójny powód do świętowania. Obecność Polski w strukturach unijnych daje nam możliwości, by mocno odpowiedzieć na kryzys związany z pandemią Covid-19. Wsparcie z KPO dla sektora HoReCa opiewa na kwotę 1,2 mld zł.
„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki środkom z KPO wesprze modernizację mikro- i małych firm z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Wiele przedsiębiorstw z tych sektorów wskutek ograniczeń związanych z pandemią odniosło wymierne straty ekonomiczne, a niektóre nie przetrwały. Musimy odbudować branżę, wzmocnić turystykę, tak by umożliwić jej dynamiczny rozwój i zapobiec załamaniu tej gałęzi gospodarki w czasie potencjalnych przyszłych kryzysów. Na ten cel mamy 1,2 mld zł” - mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw.

Według raportu PARP [1] w przypadku małych firm 89% przedstawicieli branży usługowej (handel, zakwaterowanie i gastronomia) wskazywało na negatywny wpływ pandemii na działalność firm. Pandemia przyczyniła się głównie do zmniejszenia liczby klientów (51% wskazań), niższych zysków ze sprzedaży produktów lub usług (47%), co wynikało ze spadku sprzedaży produktów lub usług (42%), mniejszej liczby partnerów do współpracy (34%) oraz większych kosztów funkcjonowania firmy (46%). Najczęściej takie skutki były odczuwalne przez przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 50 pracowników oraz firmy działające w sektorach: handlowym, zakwaterowania i gastronomii. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że w 2022 r. zamkniętych działalności gospodarczych było już ponad 192 tys., a w zeszłym roku - blisko 196 tys.

Wobec tego konieczne stało się dostosowanie działalności do możliwości radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości poprzez wprowadzanie nowych sposobów dostarczania produktów i usług, przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikację. To z kolei powinno przyczynić się do zwiększenia aktywności przedsiębiorstw, wzrostu produktywności oraz powstania nowych miejsc pracy.

PARP idzie na odsiecz sektorowi HoReCa

Od 6 maja do 5 czerwca br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Już pierwszego dnia naboru PARP otrzymała ponad 150 wniosków o wsparcie z całego kraju. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł.

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020¬-2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki. Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Rozszerzenie czy dywersyfikacja?

Rozszerzenie prowadzonej działalności rozumiane jest jako wprowadzenie nowej usługi lub produktu, zaś dywersyfikacja to również zmiana profilu działalności na inny profil w ramach sektorów HoReCa, turystyka lub kultura, w tym oferowanie dotychczasowych produktów lub usług o ulepszonych lub lepiej dostosowanych do klienta parametrach.

Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności (np. w obiekcie hotelowym uruchomienie usługi z zakresu kultury). Można również rozszerzyć swoją ofertę poprzez podjęcie działań w innej części sektora (np. w restauracji można adaptować pomieszczenia na prowadzenie warsztatów czy szkoleń kulinarnych).

Dywersyfikacją jest to wszystko, z czego można czerpać dodatkowy przychód w stosunku do źródeł, z których przychód jest dotychczas czerpany, pozostając w sektorze. Dywersyfikacją dla tej inwestycji nie będzie więc przedsięwzięcie, które nowy przychód będzie przynosić, ale jego źródłem będzie działalność prowadzona poza kodami PKD wskazanymi poniżej w materiale. Każda nowa usługa lub produkt z zakresu kodów PKD mieści się w zakresie wsparcia.

Rozszerzenie oznacza więc nowy kod PKD w ewidencji przedsiębiorcy, zaś nowe produkty i usługi o zróżnicowanych parametrach, ale bez dodatkowego kodu PKD, to dywersyfikacja.

Sprawdź kod PKD swojej działalności i otrzymaj dofinansowanie

Inwestycja jest kierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się:

- Dział 55 - ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

- Dział 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

- Dział 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

- Dział 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

- Dział 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

- Dział 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

- Dział 85 - EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

- Dział 91 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Wsparcie operatorów

Operatorzy przeprowadzą nabór przedsięwzięć MŚP do inwestycji oraz zajmą się ich realizacją i rozliczeniem. Ponadto są zobowiązani do zapewnienia stabilnego i wystarczającego źródła finansowania, które zagwarantuje ciągłość działania firmy przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Operatorzy mają obowiązek zapewnienia pracowników, lokalu oraz odpowiedniego sprzętu, w tym również informatycznego.

Rolą operatorów jest również organizowanie spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz prowadzenie strony internetowej z myślą o inwestycji A.1.2.1 KPO. Jeśli zastanawiasz się, czy Inwestycja A1.2.1 to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy, możesz zgłosić się do operatora w Twoim regionie.

W razie wątpliwości każdy przedsiębiorca może zgłosić się do operatora działającego w jego regionie i poprosić o konsultację. Wyłonieni przez PARP operatorzy będą działać na obszarze regionów obejmujących województwa, zgodnie z następującym podziałem:

- Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie - Polska Fundacja Przedsiębiorczości; kontakt: 91 312 92 31; horeca@pfp.com,
- Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.; kontakt: 517 420 746; 786 840 500; horeca@tise.pl,
- Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 33 847 54 78; horeca.info@marr.pl,
- Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 506 351 383; horeca@arrsa.pl,
- Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie - Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości; kontakt: 727 777 721; kpo@inkubator.kalisz.pl,

[1] https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-BKL-WCAG_15122022.pdf
Materiały graficzne do pobrania: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/srodki-z-kpo-wzmocnia-sektor-horeca

Źródło informacji: PARP
tagi: środki KPO , HoReCa , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,