Gospodarka

BCC proponuje działania antykryzysowe w zakresie realizacji przez przedsiębiorców projektów UE

Wtorek, 24 marca 2020
- Konieczne jest wydłużenie terminów konkursów organizowanych w 2020 roku, zwiększenie możliwości nadkontraktacji w konkursach przeprowadzanych w tym roku i w umowach podpisywanych dla konkursów przeprowadzanych wcześniej, co uruchomiłoby procesy zakupowe (zamówienia) i wydatki w firmach realizujących te projekty – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC ds. innowacji i funduszy UE, minister ds. przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.
Proponuje także ogłoszenie konkursów i zapewnienie odpowiedniego budżetu na działania, które sfinansują projekty B+R oraz wdrożeniowe w zakresie technologii, które ułatwiają/ratują życie w dobie kryzysu epidemiologicznego (technologie komunikacji, e-learningu, zarządzania, powiadamiania, identyfikacji i leczenia chorób, telemedycyny, pomocy psychologicznej itp.) poprzez uruchomienie specjalnego konkursu i specjalnej/uproszczonej szybkiej ścieżki.
  1. Wydłużenie terminów konkursów organizowanych w 2020 roku – zwłaszcza tych przeprowadzanych w pierwszej połowie roku.
  2. Zwiększenie możliwości nadkontraktacji w konkursach przeprowadzanych w 2020 roku i w umowach podpisywanych w 2020 dla konkursów przeprowadzanych wcześniej co uruchomiłoby procesy zakupowe (zamówienia) i wydatki w firmach realizujących te projekty. 
  3. Zwiększenie (nawet do 100%) kwoty zaliczek wypłacanych w projektach i wydłużenie czasu na rozliczanie zaliczek.
  4. Umożliwienie zwiększenia finansowania w projektach, które nie wykorzystały limitu kwotowego i poziomu dofinansowania, a które poniosły wydatki kwalifikowane zgodnie z zasadami programu.
  5. Stworzenie automatycznej możliwości aneksowania umów (lub automatyczne uznanie wystąpienia siły wyższej i prawa beneficjenta do czasowego nie wywiązywania się z podjętych w ramach umowy zobowiązań w związku z wystąpieniem okresowych trudności w ich realizacji) i wydłużenie czasu na wykonanie zobowiązań. Dotyczyć to powinno między innymi takich przypadków jak nie przedłożenia wniosku o płatność w terminie; nie poprawienia w wyznaczonym terminie wniosku o płatność; nie rozpoczęcia realizacji projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia projektu określonej w umowie; brak postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie i inne.
  6. Umożliwienie łączenia gwarancji de minimis z POIR z kosztami kwalifikowanymi w projektach realizowanych z innych działań. W tej chwili z powodu proceduralnych ograniczeń wynikających z certyfikowania środków nie ma możliwości wykorzystania gwarancji POIR do zabezpieczenia kredytu na koszty kwalifikowane (teraz z przyczyn proceduralnych nie jest to możliwe).
  7. Ogłoszenie konkursów i zapewnienie odpowiedniego budżetu na działania, które sfinansują projekty B+R i wdrożeniowe w zakresie technologii, które ułatwiają/ratują życie w dobie kryzysu epidemiologicznego (technologie komunikacji, e-learningu, zarządzania, powiadamiania, identyfikacji i leczenia chorób, telemedycyna, pomoc psychologiczna itp.) poprzez uruchomienie specjalnego konkursu i specjalnej/uproszczonej szybkiej ścieżki.
  8. Wprowadzenie w każdej instytucji wdrażającej specjalnej infolinii kryzysowej.

tagi: BCC, działania antykryzysowe, przedsiębiorcy, projekty UE,