Regulamin

Regulamin konkursu „Zrób fotkę – wygraj Samsung Smart TV”

Poniedziałek, 20 listopada 2017
Regulamin konkursu „Zrób fotkę – wygraj Samsung Smart TV”
Regulamin konkursu „Zrób fotkę – wygraj Samsung Smart TV”
(„Regulamin”)
§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu
1.    Organizatorem konkursu „Zrób fotkę – wygraj Samsung Smart TV” (dalej: „Konkurs”) jest firma Fischer Trading Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-112 Warszawa), przy ul. Bagno 2/218, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, KRS 0000225098 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (dalej: „Organizator”)
2.    Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu.
§ 2.
Czas trwania Konkursu
1.    Konkurs odbywa się w 2 odrębnych edycjach (dalej: „Czas Trwania Konkursu”)
2.    Pierwsza edycja Konkursu rozpoczyna się 20.11.2017 r. i kończy 15.12.2017 r. (dotyczy wydania 11/141 miesięcznika Hurt & Detal)
3.    Druga edycja Konkursu rozpoczyna się 16.12.2017 r. i kończy 15.01.2018 r. (dotyczy wydania 12/142 miesięcznika Hurt & Detal)
4.    Okres ten nie obejmuje wyłonienia laureata oraz wydania nagrody i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
§ 3.
Komisja Konkursowa
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Jury Konkursu”). W skład Jury Konkursu wejdą 3 osoby wskazanie przez Organizatora.
§ 4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego (w sklepach ogólnospożywczych, spożywczo-chemicznych, spożywczo-kosmetycznych, mięsnych, monopolowych oraz drogeriach) zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3.    Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba,
która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
4.    Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu oraz na nieodpłatne opublikowanie wizerunku na fanpage’u Organizatora na Facebooku (www.facebook.com) oraz na stronie internetowej www.hurtidetal.pl.
§ 5.
Zasady i przebieg Konkursu
1.    Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie skrzynką odbiorczą jest konto: konkurs@hurtidetal.pl.
2.    W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do:
a.    Wykonania zadania konkursowego, polegającego na zrobieniu zdjęcia reklamowanego w bieżącym wydaniu miesięcznika HURT & DETAL produktu, na tle półki sklepowej, na której znajduje się taki sam produkt (dalej: „Praca Konkursowa”). Zdjęcie musi być zrobione w placówce, w której Uczestnik (autor zdjęcia) jest właścicielem. Na zdjęciu musi być widoczna reklama zamieszczona w bieżącym wydaniu miesięcznika HURT & DETAL, produkt lub produkty na półce sklepowej oraz Uczestnik Konkursu.
3.    Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
4.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę w jednej edycji.
5.    Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
a.    związane z tematyką Konkursu,
b.    spełniające warunki, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej,
c.    wykonane samodzielnie przez Uczestnika.
6.    Komisja Konkursowa dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich poprawność, oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni zwycięską Pracę Konkursową, która zostanie wyróżniona Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
7.    Laureat Konkursu (dalej „Zwycięzca”) zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na skrzynkę nadawczą email Uczestnika, niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Konkursowej.
§ 6.
Nagroda
1.    W Konkursie wyłoniony zostaje jeden Zwycięzca w każdej z dwóch edycji.
2.    Nagrodą w każdej z edycji jest jeden telewizor Samsung 32” Full HD Smart TV.
3.    Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazany przedmiot stanowi przychód z działalności gospodarczej Zwycięzcy.
4.    Sposób i termin przekazania nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą.
5.    W przypadku osobistego przekazania nagrody przez Organizatora w siedzibie Zwycięzcy, Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie reportażu z wręczenia Nagrody w Ogólnopolskim miesięczniku HURT & DETAL, na fanpage’u miesięcznika oraz na stronie internetowej wydawnictwa.
6.    Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury Konkursu.
7.    Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. Jednocześnie, aby odebrać nagrodę, laureat zobowiązany jest do podpisania stosownego protokołu przekazania.
§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora
1.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta profilowego w celu zbadania autentyczności. Jeżeli istnieje podejrzenie o podszywanie się pod inną osobę lub niespełnienie § 4. ust. 2 niniejszego Regulaminu, Organizator może nie przyjąć Pracy Konkursowej.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fischer Trading Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-112 Warszawa), przy ul. Bagno 2/218, NIP 712-290-97-55, REGON 432738352, KRS 0000225098 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2.    Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).
§ 9.
Reklamacje
1.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2.    Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres e-mail: konkurs@hurtidetal.pl z dopiskiem „Konkurs - Reklamacja”.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
§ 10.
Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2.    Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej www.hurtidetal.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3.    Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się na adres email konkurs@hurtidetal.pl.

Warszawa, 20.11.2017 r.

tagi: Konkurs , Regulamin , Hurt & Detal , „Zrób fotkę – wygraj Samsung Smart TV” ,