Poradnik Kupca

Koncesja na alkohol

Piątek, 29 marca 2019 HURT & DETAL Nr 03/157. Marzec 2019
Uzyskanie prawa do sprzedaży alkoholu w Polsce nie jest takie proste. Trzeba bowiem dostać koncesję, a to wiąże się z potrzebą spełniania wielu szczegółowych warunków. Do tych obostrzeń dochodzą też inne utrudnienia – jak potrzeba określonej lokalizacji czy zakaz handlu w godzinach nocnych obowiązujący w niektórych miastach.
Detalista, który chociaż raz starał się o uzyskanie zezwolenia na legalną sprzedaż alkoholu wie, że sprawa nie należy do najłatwiejszych. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na przebrnięcie przez wszystkie etapy, tejże procedury ponieważ obecność kategorii w sklepie może znacznie wpłynąć na zwiększenie zysków.

Rodzaje zezwoleń

Przede wszystkim właściciel sklepu musi podjąć decyzję, jaki alkohol chce oferować do sprzedaży. Ponieważ w zależności od mocy trunków, odpowiednie organy wydają różne zezwolenia.

A co jeśli detalista chce sprzedawać wszystkie kategorie? Powinien we wniosku zaznaczyć, że ubiega się o 3 zezwolenia. I właśnie od wspomnianego podania należy rozpocząć. Oprócz oznaczenia rodzaju zezwolenia o jakie się ubiegamy, powinno ono zawierać:
 • dane przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku, gdy ustanowiliśmy pełnomocników – również ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 • numer KRS oraz NIP;
 • opis przedmiotu działalności gospodarczej;
 • adres punktu sprzedaży;
 • adres magazynu, gdzie składowany będzie alkohol.
Taki wniosek oczywiście należy podpisać. Jeśli jest jeden właściciel – sprawa pozostaje jasna. Jednak w przypadku, gdy firma prowadzona jest w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedna osoba posiada upoważnienie do reprezentowania spółki, wtedy wystarczy tylko jej sygnatura.

Załączniki...

Chyba najbardziej uciążliwym dla detalistów elementem całej układanki w drodze do uzyskania koncesji jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, które we wniosku określane są enigmatycznie mianem załączników.


Co należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. Pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych.


Uzyskanie wspomnianych dokumentów nie zawsze jest proste. Np. pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego może wiązać się z dodatkowymi kosztami jeśli ten zaleci nam np. badanie stanu wody doprowadzanej do placówki.

Opłaty

Zgodnie z przepisami opłatę za zezwolenie należy uiścić zanim formalnie otrzymamy koncesję. Jest to jeden z podstawowych warunków jakie należy spełnić. Brak opłaty może skutkować odrzuceniem wniosku mimo złożenia poprawnej dokumentacji oraz spełniania wszelkich innych wymogów.

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:
 1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
  • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł,
  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł.

 2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:
  • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł,
  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.
Inaczej wylicza się jednak kwotę do zapłaty w sytuacji, w której odnawiamy koncesję. Chcąc dostać nowe zezwolenie na kolejne lata, to wartość sprzedaży za ubiegły rok należy obliczyć w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wyliczoną opłatę wpłać na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Kiedy udało nam się zebrać komplet dokumentów i wnieść wszelkie opłaty, należy złożyć wniosek do odpowiednich podmiotów. Organami, które mogą wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu, są odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dla sprzedaży detalicznej) oraz marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki (dla sprzedaży hurtowej). O tym, do którego z nich należy się zwrócić, decyduje lokalizacja punktu sprzedaży.

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, przedsiębiorca dostaje wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Na poprawki dostaje się 7 dni od momentu, w którym wezwanie dotarło do adresata. Brak odpowiedzi ze strony przedsiębiorcy oznacza zwykle zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o jego zwrocie.


Ciekawostka

Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar sprzedawać alkohol na imprezie, organizowanej na otwartym powietrzu, może on ubiegać się o jednorazowe zezwolenie.Odnawianie koncesji

Koncesja, jak to bywa z tego typu decyzjami, jest zezwoleniem o ograniczonym czasie obowiązywania. Minimalny okres na jaki może otrzymać ją przedsiębiorca, zależy od rodzaju prowadzonej przez niego działalności.

Zatem zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydawane jest na okres:
 • nie krótszy niż 4 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
Natomiast w przypadku handlu hurtowego, wydawane jest na okres:
 • nie krótszy niż 2 lata – przy handlu hurtowym napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu nie wyższej niż 18%,
 • nie krótszy niż 1 rok – na pozostałe trunki.


Ciekawostka

Wyrok WSA w Krakowie
Zamieszanie w sprawie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Krakowie od pewnego czasu stało się medialne. A zaczęło się od wprowadzonej przez parlament możliwości zakazywania władzom miast i gmin sprzedaży alkoholu na ich terenie w godzinach nocnych. Na taką możliwość zdecydował się Urząd Miasta Krakowa ograniczając, w wydanej przez siebie uchwale, handel napojami wyskokowymi w Dzielnicy I.
Wspomnianą decyzję zaskarżył jeden z przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta objętym zakazem.
W najnowszym orzeczeniu dotyczącym wspomnianej sprawy – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa, ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu w Dzielnicy I. Nie oznacza to jednak, że wspomniana decyzja władz miasta nie zaczęła obowiązywać. Prawnicy wskazują na wysoki stopień skomplikowania sprawy i to, że decyzja sądu nie wyjaśnia sprawy w pełni. Sytuacja jest zawiła z prawnego punktu widzenia dlatego, że uchwała jest aktem prawa miejscowego. Chodzi o to, że do czasu ogłoszenia przez WSA wyroku obowiązywało wstrzymanie wykonania uchwały. WSA co prawda przyznał, że uchwała jest nieważna, ale nie wydał orzeczenia o wstrzymaniu jej wykonania. W rezultacie powstała niejasność co do tego, czy od momentu wydania przez sąd wyroku sprzedawcy mogą prowadzić w nocy sprzedaż alkoholu czy też nie. Sprawa pozostaje zatem w zawieszeniu do czasu uprawomocnienia się decyzji WSA.


Kary i grzywny

Sprzedaż alkoholu wiąże się z dużymi zyskami, zatem kary za handel kategorią bez odpowiednich zezwoleń są odpowiednio wysokie. Zgodnie z przepisami brak odpowiednich zezwoleń skutkuje grzywną. Ta z kolei, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wymierzana jest w stawkach dziennych. Maksymalnie można ich nałożyć 810, a wysokość jednej nie może przekroczyć 2000 zł.

Kara pieniężna to jednak nie jedyna kara, która może spotkać przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia złamania przepisów sąd może również orzec konfiskatę napojów alkoholowych. Do tego może nałożyć na właściciela sklepu zakaz prowadzenia sprzedaży wspomnianej kategorii.

Detaliście, niestosującemu się do zasad sprzedaży alkoholu można również cofnąć koncesję. W takim przypadku ubieganie się o nowe zezwolenie nie jest już takie łatwe. Wniosek może złożyć, ale dopiero po 3 latach od momentu podjęcia decyzji o pozbawieniu go koncesji.

Joanna Kowalska
Redaktortagi: koncesja, alkohol, sprzedaż, przepisy, prawo,