Porady Prawne i Finansowe

Wzrost wysoki, ale dwa problemy – komentarz głównego ekonomisty BCC

Piątek, 01 czerwca 2018
Opublikowany komunikat Głównego Urzędu Statystycznego pt. Wstępny szacunek PKB w I kw. 2018 r. przynosi dwie nowe, ważne informacje. Okazuje się, że w I kwartale br. miał miejsce duży przyrost zapasów wyrobów gotowych, półfabrykatów i surowców – o 1,9 pp. PKB. Bez tego przyrostu wzrost PKB w relacji rok do roku wyniósłby nie 5,2%, a tylko 3,3%. Jakiś przyrost zapasów był prawdopodobnie uzasadniony, ale tak duży przyrost może świadczyć o problemach po stronie popytu zagranicznego.
Istotnie, i to jest druga ważna informacja, w I kwartale miał miejsce silny spadek eksportu netto. Ten spadek obniżył dynamikę wzrostu PKB o 1,2 pp. Malejąca dynamika wzrostu PKB w strefie euro i Wielkiej Brytanii obniża wzrost eksportu, a silny wzrost popytu krajowego w Polsce podtrzymuje wysoką dynamikę importu. Z importem silnie skorelowane są wpływy z podatku VAT, więc – na krótką metę – pogorszenie bilansu handlowego jest dobrą wiadomością dla ministra finansów.

Inwestycje w środki trwałe są w I kwartale zawsze umiarkowane, dużo niższe niż w IV kwartale roku. W relacji do PKB wynosiły tylko 12,2%, wobec 11,8% rok temu.prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCCtagi: BCC, Główny Urząd Statystyczny, PKB,